معرفی سفیر

جناب آقای کاظم شافعی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لوبلیانا