ساعات کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 7:30 الی 16:30
ساعات کاری بخش کنسولی
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه
از ساعت 9:00 الی 13:00

گالری فیلم